Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umowy najmu przestrzeni wystawowej w Coś na rzeczy pomiędzy Najemcą, a Sklepem oraz sprzedaży towarów wystawionych w sklepie stacjonarnym Coś na rzeczy przez Najemcę.

§2

Definicje:

Sprzedawca, Komisant – Coś na rzeczy Anita Grzybowska, ul. Święty Marcin 45, 61-803 Poznań, NIP 7831860128, REGON 522503607

Sklep – sklep stacjonarny o nazwie Coś na rzeczy znajdujący się w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 45 (w pasażu)

Regał, Stoisko – odpłatnie wynajęta powierzchnia na której Najemca wystawia swoje rzeczy do sprzedaży przez Coś na rzeczy.

Towar – przedmioty, które zostały oddane w komis Coś na rzeczy przez Komitenta będące jego wyłączną własnością. Towary te muszą być zakupione minimum 6 miesięcy przed zamieszczeniem ich na Stoisku,

Najemca, Komitent – osoba fizyczna wynajmująca Stoisko od Sprzedawcy w celu sprzedaży swoich Towarów,

Kupujący – osoba fizyczna kupująca Towary w Sklepie Coś na rzeczy,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,

Rezerwacja – zawarcie ze Sprzedawcą umowy najmu Regału wybranego typu na określony przez Najemcę czas i opłacenie najmu,

Formularz – formularz, za pomocą którego Najemca tworzy listę Towarów, które chce sprzedać za pośrednictwem Coś na rzeczy. Lista towarów wprowadzona w formularzu musi zgadzać się ze stanem faktycznym towarów umiejscowionych na Regale.

Strona Internetowa – strona Sprzedawcy, za pośrednictwem której Najemca może zarezerwować i opłacić Regał, znajdująca się pod adresem www.cosnarzeczy.pl,

Rejestracja – utworzenie konta użytkownika na Stronie Internetowej przy pomocy formularza rejestracyjnego,

Godziny pracy Sklepu – godziny otwarcia sklepu dostępne na stronie internetowej www.cosnarzeczy.pl

Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3

Najem Stoiska

1. Aby wynająć Stoisko w Sklepie Coś na rzeczy, należy dokonać Rejestracji, a następnie Rezerwacji na stronie internetowej www.cosnarzeczy.pl

2. Okres najmu Stoiska naliczany jest w dniach. Każdy dzień najmu rozpoczyna się od godziny otwarcia Sklepu do jego zamknięcia.

3. Opłata za najem Stoiska naliczana jest w okresach tygodniowych, a minimalny okres najmu to jeden tydzień. Długość najmu Najemca określa podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Rezerwacji na Stronie Internetowej.

4. Za wynajem Regału Komitent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Coś na rzeczy kwoty wskazanej na Stronie internetowej, jednorazowo za cały okres trwania najmu. Płatność będzie następowała w systemie elektronicznym udostępnianym przez Sklep.

5. Najemca, dokonując rezerwacji i opłaty na Stronie Internetowej, akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

6. Najemca, dokonując rezerwacji Stoiska, określa odpowiedni termin (dowolna wielokrotność tygodnia) oraz rozmiar Stoiska. Najemca nie ma możliwości wyboru konkretnego numeru lub lokalizacji Stoiska.

7. Najemca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług najmu zawartej z Coś na rzeczy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny. Jednak w przypadku rozpoczęcia okresu najmu, opłata nie podlega zwrotowi.

8. Po dokonaniu Rezerwacji Najemca wprowadza Towary poprzez Formularz dodając je pojedynczo w zakładce KONTO ustalając nazwy Towarów oraz ceny po której będzie on sprzedawany (z uwzględnieniem prowizji dla Sklepu – 25% ceny brutto Towaru). Formularz zostaje podpisany przez Strony w dniu dostarczenia Towaru przez Komitenta.

9. Towary, które znajdują się na Stoisku, a nie zostały wymienione w Formularzu, będą usuwane ze Stoiska.

10. Za ometkowanie i aranżacje na Regale sprzedawanego towaru odpowiada Najemca. Najemca obowiązany jest używać wyłącznie metek cenowych dostarczonych przez pracownika Sklepu Coś na rzeczy, które służą poprawnej identyfikacji sprzedającego i rozliczenia z Najemcą. Metki tworzone są na podstawie cen i informacji podanych w Formularzu. Wieszaki do prezentacji odzieży udostępnia Sklep.

11. Najemca zobowiązany jest opróżnić wynajmowany Regał w dniu zakończenia najmu, najpóźniej godzinę przed zamknięciem Sklepu Coś na rzeczy, w ostatnim dniu najmu.

12. Najemca zobowiązany jest do opróżnienia lub przeniesienia Towarów ze Stoiska. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Coś na rzeczy zastrzega sobie prawo do opróżnienia Towarów z Regału i przechowywania ich za dodatkową opłatą czyli 10 zł za każdy dzień przechowania. Maksymalny okres przechowywania wynosi 60 dni. W przypadku nieodebrania niesprzedanych Towarów w tym czasie przechodzą one na własność Sklepu.

13. W przypadku przedłużenia najmu przez Najemcę, poprzez wypełnienie nowego formularza na Stronie Internetowej oraz uiszczenie stosownej opłaty, Najemca zobowiązany jest przenieść towary na wskazane przez Sklep Stoisko, najpóźniej godzinę przed zamknięciem Sklepu Coś na rzeczy, w ostatnim dniu poprzedniego okresu najmu.

§4

Towar

1. Komitent, zawierając umowę, oświadcza, że Towar jest wolny od wad.

2. Sklep Coś na rzeczy sprawdza Towary pod kątem listy Towarów znajdującej się na Formularzu przekazanym przez Komitenta. Sklep ma możliwość odmowy przyjęcia Towarów do Sklepu Stacjonarnego w szczególnych przypadkach.

3. Zabrania się umieszczania na Stoisku Towarów, które są wyłączone z obrotu w Rzeczypospolitej, są towarami zagrażającymi bezpieczeństwu lub zdrowiu, są towarami nielegalnymi, toksycznymi, ulegającymi szybkiemu zepsuciu, brudzącymi lub zagrażającymi innym Towarom w sklepie.

4. W razie odmowy umieszczenia Towarów przekazanych przez Komitenta w Sklepie Stacjonarnym, Komitent zobowiązany jest do niezwłocznego zabrania Towaru z terenu Sklepu.

5. W trakcie trwania umowy komisu, Komitent ma możliwość sprawdzenia stanu sprzedaży Towarów za pośrednictwem konta Komitenta na Stronie internetowej.

6. W tym samym czasie, na wieszakach, umieszczonych na wynajmowanym Regale, zgodnie z wyborem rozmiaru Regału, dokonanym przez Najemcę przy Rezerwacji, może znajdować się:

-dla Regału rozmiar S. do 15 sztuk odzieży

-dla Regału rozmiar M. do 30 sztuk odzieży

-dla Regału rozmiar L. do 45 sztuk odzieży

7. Regał ma możliwość także zamontowania półek. Przedmioty na półkach nie mogą być układane jeden na drugim, z wyjątkiem płyt, kaset, książek i magazynów.

8. Coś na rzeczy zobowiązuje się do dochowania należytej staranności, w celu zabezpieczenia Towaru wystawionego przez Najemcę, poprzez zastosowanie systemu monitoringu kamer i systemu alarmowego.

9. W ramach dostępności miejsca, drobne Towary o wartości powyżej 100 zł, mogą zostać zamknięte w szklanych gablotach udostępnionych przez Sklep, o umieszczeniu Towaru w gablocie decyduje pracownik Sklepu.

10. Coś na rzeczy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty Towarów umieszczonych przez Najemcę na wynajętym Stoisku.

§5

Prowizja i rozliczenie umowy

1. Coś na rzeczy pobiera prowizję od sprzedanego Towaru w wysokości 25% ceny brutto tego Towaru ustalonej wcześniej przez Komitenta.

2. Kwota wypłacana przez Coś na rzeczy Komitentowi z tytułu sprzedaży Towaru jest pomniejszana o kwotę prowizji wskazanej w § 5 ust. 1. Wypłacana jest przez Komitentowi do 14 dni roboczych od dnia zakończenia trwania umowy, na rachunek bankowy wskazany przez Komitenta.

§ 6

Reklamacja oraz odstąpienie od umowy

1. W przypadku Towarów zakupionych w Sklepie stacjonarnym, nie jest możliwy zwrot towarów.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawieranej na odległość umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać Sprzedawcy na adres poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej podany w tym Regulaminie.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.

6. Coś na rzeczy sprzedaje Towary w imieniu własnym i na rzecz Komitentów. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym. Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie Coś na rzeczy są własnością Komitentów. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.  Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy towar jest sprzedawany jako posiadający wadę, jest ona opisana w treści karty produktu.

7. Reklamację należy zgłosić na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Coś na rzeczy nie udziela gwarancji na Towary zakupione w Sklepie. 

8. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem, ani przedsiębiorcą dokonującym zakupu niezwiązanego z jego działalnością zawodową, koszt dostarczenia ponosi Klient.

9. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

11. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

13. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

14. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.

15. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 

16. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

17. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

18. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 

19. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

20. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

21. Powyższe postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

22. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych

rysunek (2)

Coś na rzeczy to miejsce utworzone po to, by wspierać drugi obieg wszelkich używanych rzeczy i przedmiotów.

 • ul. Święty Marcin 45 (w pasażu)
  61-803 Poznań
 • Telefon: 730 873 100
 • E-mail: kontakt@cosnarzeczy.pl
 • Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 11 - 18
  sobota 11 - 16
rysunek (2)

Coś na rzeczy to miejsce utworzone po to, by wspierać drugi obieg wszelkich używanych rzeczy i przedmiotów.

 • ul. Święty Marcin 45 (w pasażu)
  61-803 Poznań
 • Telefon: 730 873 100
 • E-mail: kontakt@cosnarzeczy.pl
 • Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 11 - 18
  sobota 11 - 16
Mój koszyk
Zarejestruj się

Nie masz jeszcze konta?

Start typing to see products you are looking for.
Sklep
Ulubione
0 items Koszyk
Moje konto